نکاتی ساده در خصوص مدیریت رفتار با کارکنان

نکاتی ساده در خصوص مدیریت رفتار با کارکنان: هر مدیری اغلب در سازمان یا محل کار خود خواسته یا ناخواسته الگوی دیگران بوده و بنابراین بایستی از نکات رفتاری یک مدیر آگاهی کامل داشته باشد تا با ترویج فرهنگ و ادبیات فاخر و همچنین رفتار و کردار شایسته ، باعث …