مدیریت راهبردی (استرراتژیک)و مکاتب آن

مدیریت راهبردی (استرراتژیک)و مکاتب آن مدیریت راهبردی (استرراتژیک)و مکاتب آن :دردو دهه ی اخیر نگرشی تازه ای در قلمرو ی مدیریت مطرح شده است که جایگزین تدبیری نسبتا قدیمی تحت عنوان طرح ریزی استراتژیک گردیده و در موضوعات درسی دانشگاهی نیز جایگزین موضوع سیاست بازرگانی شده است . این نگرش …

ويژگي ها و فرايند طرح ريزي راهبردي منابع انساني

ويژگي ها و فرايند طرح ريزي راهبردي  منابع انساني در این بخش توجه شما را به اطلاعاتي در رابطه با ويژگي ها و فرايند طرح ريزي راهبردي منابع انساني جلب ميكنيم: اهداف و استراتژي هاي منابع انساني در هر سازمان در عين حال كه در راستاي استراتژي هاي سازمان شكل …

مديريت راهبردي منابع انساني

 تلفيق انديشه مديريت راهبردي با مخديريت منابع انساني كه از يك سو منابع انساني را منابع استراتژيك تلقي مي كند و لذا برخوردي فراتر از ساير عوامل توليد را الزامي مي داند و از سوي ديگر دخالت دادن تصميمات مربوط به امور منابع انساني را در شكل گيري راهبردهاي عمده …