مدیریت خشم

مدیریت خشم متن زیر مطالبی را در ممورد مدیریت خشم ارائه می نماید که می توانید مطالعه بفرمایید: ♦ افرادیكه كنترل و مدیریت عصبانیت در آنها سخت و دشوار است نیاز به برنامه‌ ای برای مهار عصبانیت دارند، نكات زیر، مسائل مهمی می‌باشند كه به شما در كنترل عصبانیت كمك …