مدیریت توجه به کارمند

مدیریت توجه به کارمند مدیریت توجه به کارمند با ما همراه بمانید: ♦ شاید به عنوان یک مدیر، آرزو داشتید که می‌توانستید به همه افراد تیم‌تان توجه بیشتری کنید، اما گاهی به نظر می‌رسد برخی کارمندان خاص به زمان بیشتری نیاز دارند، شاید آنها مکررا از شما می‌خواهند کارشان را …