مدیریت تغییر سازمانی

مدیریت تغییر سازمانی تیم Bright line مجموعه ای دستورالعمل ها را به منظور کمک به رهبران و کاهش شکاف پر هزینه و هزینه های بین طراحی و پیاده سازی اصول استراتزی تدوین کرده است. اساس این اصول بر پایه قنون اخلاقی و یک حقیقت اساسی است. تمرین برای حصول این …

مدیریت تغییر

مدیریت تغییر تغييرات سازمانـي : تغيير در ساختار سازمان بدون در نظر گرفتن اندازه تغيير ( كوچكي يا بزرگي آن ) شامل اضافه و كم كردن سرپرست ها، سوپروايزرها والباقي پرسنل،اضافه و يا كم كردن ساعات كار ، واگذار كردن كار به پيمانكاران بجاي افراد شركتي ،تغيير در شيفت ها …