فرآیند تغییرات

فرآیند تغییرات     توانایی تغییر توانایی تغییر بخش مهمی از محیط کسب و کار است؛ سازمان هایی که می‌خواهند به تغییرات موفقیت‌آمیز دست یابند باید بر فرصت‌ها متمرکز شوند و در آغاز جاده تغییر باید چند پرسش زیر را از خود بپرسند: 1 – چه چیزی باید بهبود داده …