ارزش گذاری برند

ارزش گذاری برند تعیین موقعیت برند: موقعیت برند در بازار و مولدهای ارزش برند را باید ارزیابی نمود.تفکرات منطقی یا احساس سهامداران در ارتباط با برند تعیین کننده موفقیتش در آینده است بنابراین موجب حفظ ارزش آن یا موفقیت آن در آینده میشود.ارزیابی ارزش یک برند بدون ارزیابی ماهرانه از …