مدیریت برخود

مدیریت برخود مدیریت برخود در پیشبرد اهداف مدنظر شما مهم تلقی میشود،با ما همراه باشید:     من به کجا تعلق دارم؟ تعداد معدودی ازمردم خیلی زود متوجه می شوند به کجاتعلق دارند. برای مثال ریاضیدانان، موسیقیدانان واشپزها. این افراددرسنین نوجوانی شایدهم زودتر درمورد شغل شان تصمیم می گیرند، اما …