مدیریت بازار

مدیریت بازار مدیریت بازار عبارت است: از تجزیه و تحلیل عوامل بازار و برنامه ریزی و کنترل طرح هایی که با هدف کسب سطح مطلوبی از معاملات در بازار مورد نظر اجرا می شود . دستیابی به این هدف مستلزم تجزیه و تحلیل منظم و مستمر عوامل موثر در بازار …