مدیران چابک و مدیریت تغییر

مدیران چابک و مدیریت تغییر ◊مدیرانی که از چابکی کافی در مقابل تغییرات در تمام سطوح سازمان برخوردارند با استفاده از فرصت‌هایی مانند دور انداختن مدل‌های قدیمی و توسعه روش‌های جدید برای انجام کسب‌وکار،به تغییرات در محیط کسب‌وکار پاسخ می‌دهند. جهت مشاوره ایزو 45001 در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت …

10 کار مدیران چابک

10 کار مدیران چابک       1) کار کمتر: کار در جریان را در سطح سبد محصول محدود کنید، اتلاف را حذف نمایید، تمرکز ایجاد کنید، کارهای موازی کمتری انجام دهید، مسائل را ساده نگاه دارید. 2) اکتشاف و تطبیق: به جای دنبال کردن برنامه ای مشخص، اکتشاف کنید …