مدیران موثر چطور عمل می کنند

مدیران موثر چطور عمل می کنند   به صورت موثر بر دیگران اثر بگذارند مدیران موثر این را بخوبی درک کرده اند که چطور به صورت موثر بر دیگران اثر بگذارند و آنها را در جهت درست انجام دادن کارها تحت تاثیر قرار داده و بر آنها نفوذ داشته باشند …

نکات مختصر مدیریتی

نکات مختصر مدیریتی   به افرادتان ابراز عشق کنید زندگی سازمانی سرشار از روزمرگی های زمان بر و گیج کننده است که بر شانه ی هر مدیری سنگینی می کند،در کشاکش برآوردن ضرب الاجلها، رفتن به جلسات، و تشریفات اداری، چیزهای مهم تری می تواند از قلم بیفتد، همچون ارزیابی …

قدرت ها و محدودیت‌هایت را بشناس

قدرت ها و محدودیت‌هایت را بشناس     مدیران موثر مدیران موثر به توانایی خود برای تاثیرگذاری بر رخدادهای پیرامون شان اطمینان دارند، و با مهارت، دیگران را برای باور این توانایی آنان، متقاعد میسازند بدترین مدیران، یعنی مدیران بدون قدرت، توسط بی اعتمادی زیر مجموعه، خشم مشتریان، و گذراندن …