عملگرا باشید

عملگرا باشید -برای مدیری عالی شدن و به دست آوردن نتیجه دلخواه باید وارد عمل شوید. -اقداماتی که می‌کنیم یا نمی‌کنیم تعیین‌ کننده میزان رشد و پیشرفت ما هستند. -اگر بخواهیم نتایج خوبی در کار خود به دست آوریم باید برای رسیدن به آنها اقدام و عمل متناسب انجام دهیم. …