لطفا از دفتر کارتان بیرون بیایید

لطفا از دفتر کارتان بیرون بیایید     مدیران تازه‌کار اغلب مدیران تازه‌کار خواسته یا ناخواسته در بدو ورودشان به دنیای مدیریت به تکیه زدن به صندلی مدیریت و گذراندن ساعات متمادی در دفتر کارشان گرایش پیدا می‌کنند و این مساله پس از مدتی به یکی از عادات کاری آنها …

راز کشف استعداد مدیران بزرگ

راز کشف استعداد مدیران بزرگ   استعدادهای نهفته تجربه نشان داده است که حتی اگر شما بدانید که استعدادهای نهفته در افراد را چگونه میتوان شناسایی کرد، باز‌ هم نمی‌توانید به آسانی افرادی را که از آن استعدادها برخوردارند، پیدا کنید. افراد اطلاعی از استعدادهای کلیدی و نابشان ندارند مشکل …