توصیه هائی به مدیران صنایع

توصیه هائی به مدیران صنایع توصیه هائی به مدیران صنایع :تا کنون از مدیریت تعاریف زیادی مطرح شده است سازماندهی فاستخدام نیرو ، رهبری برنامه ریزی ، کنترل و هدایت ،هنر آنچه که میخواهید انجام بدهی به نحوی که  با بهترین روش و کم هزینه ترین رو باشد . برنامه …