مدیران جذاب

مدیران جذاب اگرچه ایده مرتبط کردن پرداخت به عملکرد کارکنان برای اکثر مدیران جذاب است اما برخی از پژوهش ها نشان میدهد گاهی اوقات این سیستم میتواند مشکلاتی را بروز دهد که عبارتند از: جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین …