انواع مدیران بیمار را بشناسید

انواع مدیران بیمار را بشناسید     مدیر انفجاری: اتخاذ تصمیم های ناگهانی و غیر قابل کنترل ، عصبانیت غیرقابل پیش بینی و تحریکات شدید رفتاری را میتوان از مشخصه های بارز آنان تلقی کرد. ۲- مدیر مقررات زده: به برقراری نظمی که بصورت پیشداوری در ذهن خود متصور هستند …