مدیران موفق و برتر

مدیران موفق و برتر بدون ترساندن دیگران عقایدتان را بیان کنید اغلب مدیران دارای اعتمادبه نفس بالایی هستند از طرفی به واسطه جایگاهشان دارای قدرت نیز هستند. از آنجایی که این امر می تواند موجب ترس افراد شود. لذا شما باید بدون ترساندن اعضای گروه، توانایی هایتان را در ارائه …