تعریف کنترل پروژه

تعریف کنترل پروژه در اين بخش توضيح مختصري درباره ي تعریف کنترل پروژه ارائه شده است: فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه، برای دستیابی به تعادلی اقتصادی و موجه، بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت، درحین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک‌های خاص خود، در انجام این مهم …

كنترل سوابق

كنترل سوابق در زیر مطالبی را در مورد کنترل سوابق می توانید رویت نمایید: با توجه به نقش تعيين کننده سوابق در کنترل واثبات انطباق سيستم با الزامات، روش چگونگي تشخيص، جمع آوري، فهرست برداري، محل بايگاني، نگهداري و امحاء سوابق سيستم مديريت يکپارچه، در اين قرارگاه مدون و به …