كنترل سوابق

كنترل سوابق در زیر مطالبی را در مورد کنترل سوابق می توانید رویت نمایید: با توجه به نقش تعيين کننده سوابق در کنترل واثبات انطباق سيستم با الزامات، روش چگونگي تشخيص، جمع آوري، فهرست برداري، محل بايگاني، نگهداري و امحاء سوابق سيستم مديريت يکپارچه، در اين قرارگاه مدون و به …