تفاوت های مدیریت

تفاوت های مدیریت در کشورهای پیشرفته با کشورهای در حال توسعه تفاوت های مدیریت در کشورهای پیشرفته با کشورهای در حال توسعه را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: كشورهاي پيشرفته: موفقیت مدیر بر اساس پیشرفت مجموعه تحت مدیریتش سنجیده می‌شود كشورهاي در حال پيشرفت: خود مدیر بودن نشانه …