قطعه اي از كتاب معجزه ي بزرگ فكر كردن

قطعه اي از كتاب معجزه ي بزرگ فكر كردن   موفقیت ها ی بزرگ ، سراغ مردمی می آید که استاندارد های عالی تری برای خودشان وبقیه درنظر می گیرند؛ مردمی که دنبال رهایی هستند برای کار آمدی بیش تر ، به دست اوردن بیش ترین نتیجه از کم ترین …