ایزو IEC 17025

ایزو IEC 17025   استاندارد بین‌المللی ISO/IEC 17025 شامل كلیه الزاماتی است كه آزمایشگاه ‌های آزمون و كالیبراسیون باید آن ها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات كنند كه یك سیستم كیفیت را به كار گرفته و از نظر فنی صلاحیت داشته و قادر به فراهم آوردن نتایج معتبر می‌باشند. …