كاليبره خارج شدن تجهيزات اندازه گيري

از كاليبره خارج شدن تجهيزات اندازه گيري : در صورتيكه كاليبره بودن هر يك از تجهيزات اندازه گيري، بازرسي و آزمون مورد ترديد افراد استفاده كننده از دستگاه قرار گيرد، موضوع به مدير سیستمها اعلام مي گردد. مسئول آزمايشگاه اقدام به بررسي همه جانبه بروز اشكال/ خارج از كاليبره شدن …