قهرمانی بدون دست و پا

قهرمانی بدون دست و پا قهرمانی بدون دست و پا را در متن زیر مظالعه بفرمایید:     -برای یک لحظه چشمانتان را ببندید و فکر کنید هیچ دستی ندارید. -نمی‌توانید چیزی را با انگشتانتان لمس کنید، -یا با دوستانتان دست دوستی بدهید و یا حتی مادرتان را در آغوش …