تفاوت ریسک و عدم قطعیت

تفاوت ریسک و عدم قطعیت ◊دو جعبه داریم،جعبه الف حاوی صد توپ است، پنجاه تا قرمز و پنجاه تا مشکی جعبه ب هم صد تا توپ دارد،‌ اما نمی دانی چندتای شان قرمزند و چندتای شان مشکی اگر بدون نگاه کردن یکی از جعبه ها را برداری و توپ قرمز …