در استخدام نیروی جدید، خسیس باشید!

در استخدام نیروی جدید، خسیس باشید!     قلب مدیریت منابع انسانی نیاز به توجیه ندارد که استخدام منابع انسانی به عنوان قلب مدیریت منابع انسانی در هر شرکت یا سازمانی محسوب می‌شود،دلیل این مورد آن است که اگر شما به عنوان متخصص یا دست‌ اندرکار منابع انسانی آدم اشتباهی …