روشهای نادرست جذب نیرو

برخی از روشهای نادرست جذب نیرو برخی از روشهای نادرست جذب نیرو را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: ۱. آگهی استخدامی ←که به زبان خشک و رسمی نوشته شده. بعضی از آگهی‌ها متقاضی را سوم شخص خطاب می‌کنند: «فرد منتخب این موارد را در اختیار خواهد داشت.» چرا …