تخمین عمر باقیمانده

تخمین عمر باقیمانده در مهندسی وقتی برای قطعه‌ای مشکلی حادث شود نتیجه کلی تخمین عمر باقیمانده آن بعد از تست: یکی از سه حالت ذیل است: -مورد تایید است -تعمیر شود -کلاً مورد تایید نیست و تعویض شود با همین استراتژی، در برخورد با مشکلات شخصی و سازمانی، یکی از …