تفاوت ریسک و عدم قطعیت

تفاوت ریسک و عدم قطعیت       دو جعبه داریم جعبه (الف) حاوی صد توپ است، پنجاه تا قرمز و پنجاه تا مشکی. جعبه (ب) هم صد تا توپ دارد، اما نمی دانی چندتای شان قرمزند و چندتای شان مشکی اگر بدون نگاه کردن یکی از جعبه ها را …