نمونه قرارداد مشاوره ایزو

نمونه قرارداد مشاوره ایزو متن زیر اطلاعاتی را در مورد نمونه قرارداد مشاوره ایزو ازائه میدهد. عموما برای ارائه خدمات مشاوره ایزو و یا سایر سیستم های مدیریتی موافقت نامه ای بین کارفرما و شرکت مشاور امضا میگردد که این قرارداد می بایست مشخص کنند تعهدات کلی مشاور و کارفرما …