اصل پیتر

اصل پیتر متن زیر در مورد اصل پیتر که یکی از موارد مهم مدیریتی می باشد را خلاصه وار ارائه می کند:     اصل پیتر چیست؟ افراد تا حدی ارتقا پیدا میکنند و رشد می یابند که به حد بی کفایتی برسند. اصل پیتر یا اصل حد بی کفایتی …