با قدردانی کردن از کارمندان،به آن‌ها انگیزه بدهید

با قدردانی کردن از کارمندان، به آن‌ها انگیزه بدهید     عذر خواهی کارمندان رهبرانی که انتظار دارند کارمندان از مشتریان و سایرین قدردانی کنند، باید ابتدا خودشان این رفتار را نشان دهند تیمی که قدردانی را اظهار و تجربه می‌کند، نه‌تنها برای کار کردن انگیزه پیدا می‌کند، بلکه از …