قدرت پذیرش اشتباه

قدرت پذیرش اشتباه قدرت پذیرش اشتباه را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   در روزهای نخست کاری ام در نیویورک به رازی درباره شرکت پی بردم و به رئسم اطلاع دادم. او با من مخالفت کرد و بحث شدیدی بین مان صورت گرفت،من در اتاق کوچکی زندگی می …