تقویت قدرت خلاقیت

تقویت قدرت خلاقیت تقویت قدرت خلاقیت افراد را می توان از طریق مشاوره ، هدایت ، و آموزش پرورش داد. در برخی از موارد استفاده از این روش ها خیلی موثر است . به طور کلی تعامل گروهی فکر ها را به فعالیت وا می دارد زیرا افراد گروه یکدیگر …