قدرت باور

قدرت باور  راه‌هایی برای تقویت قدرت باور: – فقط به موفقیت فکر کنید نه به شکست. -همیشه بگوئید من برنده خواهم شد. -هنگام رقابت با دیگران به خود بگوئید: ” من از بهترین ها هستم. ” -فکر کردن به موفقیت ذهن شما را عادت می‌دهد تا برنامه‌هایی طراحی کنید که …

راه‌هایی برای تقویت قدرت باور

راه‌هایی برای تقویت قدرت باور     -فقط به موفقیت فکر کنید نه به شکست. -همیشه بگوئید من برنده خواهم شد. -هنگام رقابت با دیگران به خود بگوئید: ” من از بهترین ها هستم. ” -فکر کردن به موفقیت ذهن شما را عادت می‌دهد تا برنامه‌هایی طراحی کنید که منجر …