آیا ما با قحطی مدیر مواجه هستیم؟

آیا ما با قحطی مدیر مواجه هستیم؟ آیا ما با قحطی مدیر مواجه هستیم؟با ما همراه بمانید: تحقیق اخیر موسسه گالوپ حاکی از آن است که حدود ده درصد از مردم، استعدادهای عالی و کافی برای مدیر شدن دارند. شایستگی های لازم ♦ همچنین حدود بیست درصد از مردم بعضی …