تئوری محدودیت

تئوری محدودیت     چرا کارها را بیش از موعد طول می دهیم؟ گلدرات (Eliyahu M. Goldratt) در تئوری محدودیت ها، علل زیر را جهت طولانی شدن زمان انجام کارها نسبت به برآورد اولیه ذکر می کند: 1- قانون مورفی (Murphy’s Law): اگر اتفاق بدی بتواند بیفتد حتما رخ خواهد …