قانون لوسادا

قانون لوسادا قانون لوسادا را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   آیا می دانستید که برای رشد هماهنگ هر رابطه ای باید نسبت انتقاد و تعریف را رعایت کرد؟دانشمندان تحقیقات زیادی در این زمینه انجام داده و نسبت ایده آل خوب و بد را به دست آورده اند،نسبت …