قوانین موفقیت از نگاه برایان تریسی

قوانین موفقیت از نگاه برایان تریسی      قانون وضوح هدف هرچقدر با وضوح بیشتری بدانید که چه می خواهید و حاضرید چه اقداماتی برای دستیابی به آن انجام دهید احتمال موفق شدن و رسیدن به آنچه می خواهید بیشتر می شود.  قانون رشد اگر درحال رشد فکر نیستید پس …