قانون بالُن

قانون بالُن ♦در نظام اداری مشاهده می شود برخی مدیران، بیش از حد نرمال در سازمان به سر می برند و دائما از مشغله و تلاش شبانه روزی برای سازمان گله مندند و البته این نحوه عملکرد را جزء افتخارات و نشان دلسوزی خود به سازمان می پندارند،این دسته از …