دلیل مشخص کردن هدف

دلیل مشخص کردن هدف دلیل مشخص کردن هدف را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: -هنگام آغاز کردن هر وظیفه باید اهداف روشنی تعیین شود. چرا که : -اهداف حدود کار را تعیین کرده و ذهن و فعالیت شخص را برای انجام دادن آن متمرکز می سازد . -بدون …