سازمانها به دنبال قابلیت و کارایی

چرا باید سازمانها به دنبال قابلیت و کارایی افراد باشند تا دانش آنها؟ ◊سازمانها باید با توجه به قابلیت و کارایی افراد انتظارات روشنی از کارکنانشان داشته باشند تا با توجه به قابلیت های کاربردی افراد مزیت های زیر را در سازمان بدست آورند. جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان …