فرمول موفقیت

فرمول موفقیت فرمول موفقیت را در متن زیر دنبال بفرمایید؛ افراد موفق آگاھانه ھمه افراد موفق آگاھانه یا ناآگاھانه از فرمول مشابه ای برای رسیدن به ھدف ھای خود استفاده می كنند. شما ھم برای رسیدن به خواسته ھای خود این چهار دستور ساده را بكار بگیرید: 1. خواسته خود …