دو تله خطرناک قبل و بعد از تصمیم‌گیری

دو تله خطرناک قبل و بعد از تصمیم‌گیری اگر بخواهیم مهم‌ترین نکات تصمیم‌گیری را بیان کنیم، فقط به دو نکته اشاره می‌کنیم. اگر این دو نکته رعایت شوند، کمترین هزینه، برای تیم و مدیر ایجاد می‌شود: 1) در جلسات تصمیم‌گیری همیشه این نکته را در ذهن داشته باشیم: “شاید من …

DOE  (طراحی آزمایش)

DOE  (طراحی آزمایش): طراحی آزمایش (DOE، DOX، یا طراحی آزمایشی) طراحی هر کار است که هدف آن توصیف و توضیح تغییرات اطلاعات در شرایطی که فرضیه ای برای نشان دادن تنوع است. این اصطلاح به طور کلی با آزمایشهایی مرتبط است که در آن طراحی شرایطی را ایجاد می کند …