شایستگی چیست؟ شایسته سالاری چیست؟

شایستگی چیست؟ شایسته سالاری چیست؟       تعاریف شایستگی وشایسته سالاری شایستگی، قابلیت، صلاحیت و اهلیت واژه هائی آشنا برای همه ماست،وقتی در باره شایسته سالاری حرف می زنیم، وقتی از طریق تجزیه و تحلیل مشاغل در صدد برمی آییم که شرایط احراز برای تصدی موفق هر شغل یا …