بازخوانی یک پرونده

بازخوانی یک پرونده یک هنر رهبری متحول و دگرگون ساز ←در دنیای رهبری و مدیریت گاهی بازخوانی یک پرونده می تواند الگوهایی را برای رهبران و مدیران به ارمغان آورد،آیا زمان رهبران را می سازد و یا رهبران زمان را می سازند؟آیا رهبریا مدیری را می شناسید که برای افراد …

مدیریت شجاعت و اقتدار

مدیریت شجاعت و اقتدار       مدیران موفق مدیران موفق به خوبی می دانند که با کارکنانشان چطور برخورد کنند، چطور صحبت کنند و چگونه با آنها کنار بیایند. آنها قدرت این را دارند که افراد را با یکدیگر سازگار کنند تا با همدلی بیشتر با یکدیگر کار کنند …