شاخص درصد ضایعات

شاخص درصد ضایعات: درصد ضایعات شاخص بسیار مناسبی به مظور نشان دادن انسجام فعالیت های مدیریتی در سطوح مدیریت ارشد و میانی، کارشناسی و عملیاتی سازمان می باشد. مقدار این شاخص بطور شفاف و بی پرده نشان می دهد که تا چه حد در طراحی و اجرای فرایندهای مدیریتی، پشتیبانی …