کنترل فرایند آماری

کنترل فرایند آماری: هدف اصلی مطالعات كنترل فرايند آمـاري، تحت كنتــرل در آوردن فرايند توليد با استقاده از روش هاي آماري مي باشد. این مطالعات عموما در سازمانها توسط تیم SPC انجام می شود. انتخاب فرایند جهت اجرای SPC: انتخاب فرايند مناسب از مهمترين مراحل اجراي SPC است. اجراي SPC …