مدیر حرفه ای و موفق

 ویژگی های یک مدیر حرفه ای و موفق ویژگی های یک مدیر حرفه ای و موفق را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   1- مسئولیت پذیری در برابر کار ها ، فعاليتها و شكستها 2- تمايل براى بهبود انجام كارها و به کار گیری ابتکار عمل 3- قلمداد …