انگیزش در سازمان و راه های ایجاد انگیزه در کارکنان

انگیزش در سازمان و راه های ایجاد انگیزه در کارکنان انگیزش در سازمان و راه های ایجاد انگیزه در کارکنان را در متن زیر دنبال کنید: تئوری Y بر اساس مفروضات زير قرار دارد: کارکنان کار را امري طبيعی و همانند تفريح يا بازی می‌پندارند. کسی که خود را به …